project destatiKingdom HeartsKingdom Hearts IIKingdom Hearts: 358/2 DaysKingdom Hearts: Birth by SleepKingdom Hearts: Chain of MemoriesKingdom Hearts: Unchained XKingdom Hearts: CodedKingdom Hearts: Dream Drop DistanceYoko ShimomuraUtada HikaruRobert ShermanRichard ShermanTakeharu IshimotoTsuyoshi Sekito